Block_Menu
  ประวัติความเป็นมา
  ภาระงาน
  ปณิธาน
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  สถิติบุคลากร
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน
  ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
  ประกันสังคม
  ผู้รับผิดชอบสิทธิฯ (จ่ายตรง)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนปฏิบัติราชการ
  อัตราการเกษียณอายุราชการ
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม ก.บ.ม.
  สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กรมบัญชีกลาง
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. -กบข เพื่อที่อยู่อาศัย ข้าราชการ ครั้งที่ 11"
...
อัพโหลด: 31/8/2558
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวัน ...
อัพโหลด: 31/8/2558
อ่านรายละเอียด
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
...
อัพโหลด: 28/8/2558
อ่านรายละเอียด
 
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558
 
 
Block_Menu_Right
You're visitor number
Start on 01/06/2556
Block_Menu_Right