Block_Menu
  ประวัติหน่วยงาน
  ภาระงาน
  ปณิธาน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ประเด็นยุทธศาสตร์
  ค่านิยมองค์กร
  วัฒนธรรมองค์กร
  วัตถุประสงค์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  การติดตามแผนงานโครงการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน
  ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
  ประกันสังคม
  ผู้รับผิดชอบสิทธิฯ (จ่ายตรง)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนราชการ
  อัตราการเกษียณอายุราชการ
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม ก.บ.ม.
  สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กรมบัญชีกลาง
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน
...
อัพโหลด: 8/3/2562
อ่านรายละเอียด
ขยายการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
...
อัพโหลด: 7/1/2562
อ่านรายละเอียด
กบข.(หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผลการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข.)
...
อัพโหลด: 3/1/2562
อ่านรายละเอียด
 
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ฉบับที่ 13 ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 
 
Block_Menu_Right
You're visitor number
Start on 01/06/2556
Block_Menu_Right