Block_Menu
  ประวัติความเป็นมา
  ภาระงาน
  ปณิธาน
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  สถิติบุคลากร
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน
  ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
  ประกันสังคม
  ผู้รับผิดชอบสิทธิฯ (จ่ายตรง)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนปฏิบัติราชการ
  อัตราการเกษียณอายุราชการ
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม ก.บ.ม.
  สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กรมบัญชีกลาง
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2557
...
อัพโหลด: 30/5/2557
อ่านรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 2 เมษายน 2557
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังพทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา คู่มือการวิเคราะห์อัตร ...
อัพโหลด: 28/3/2557
อ่านรายละเอียด
แจ้งแนวทางการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
...
อัพโหลด: 28/3/2557
อ่านรายละเอียด
 
ฉบับที่ 13 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ฉบับที่ 10 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ฉบับที่ 9 ปีการศึกษา 2557 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 
 
Block_Menu_Right
You're visitor number
Start on 01/06/2556
Block_Menu_Right