Block_Menu
  ประวัติความเป็นมา
  ภาระงาน
  ปณิธาน
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  สถิติบุคลากร
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน
  ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
  ประกันสังคม
  ผู้รับผิดชอบสิทธิฯ (จ่ายตรง)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนปฏิบัติราชการ
  อัตราการเกษียณอายุราชการ
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม ก.บ.ม.
  สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กรมบัญชีกลาง
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 ตามที่ได้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10)  พ.ศ. 2557 ...
อัพโหลด: 26/8/2557
อ่านรายละเอียด
ให้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)
 ด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  81/2557  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมพระ ...
อัพโหลด: 26/8/2557
อ่านรายละเอียด
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2557
...
อัพโหลด: 30/5/2557
อ่านรายละเอียด
 
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558
ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ.2558
 
 
Block_Menu_Right
You're visitor number
Start on 01/06/2556
Block_Menu_Right