Block_Menu
  ประวัติความเป็นมา
  ภาระงาน
  ปณิธาน
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์
  โครงสร้างหน่วยงาน
  สถิติบุคลากร
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน
  ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
  ประกันสังคม
  ผู้รับผิดชอบสิทธิฯ (จ่ายตรง)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนปฏิบัติราชการ
  อัตราการเกษียณอายุราชการ
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม ก.บ.ม.
  สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กรมบัญชีกลาง
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
การพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2559
...
อัพโหลด: 30/1/2559
อ่านรายละเอียด
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559
...
อัพโหลด: 19/1/2559
อ่านรายละเอียด
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. -กบข เพื่อที่อยู่อาศัย ข้าราชการ ครั้งที่ 11"
...
อัพโหลด: 31/8/2558
อ่านรายละเอียด
 
ฉบับที่ 5 ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558
 
 
Block_Menu_Right
You're visitor number
Start on 01/06/2556
Block_Menu_Right