มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก ศูนย์ สถาบัน รวม 6 คณะ 3 สำนัก 1 สถาบัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา
           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังต่อไปนี้

          สำนักงานอธิการบดี แบ่งเป็น
 1. กองกลาง
 2. กองนโยบายและแผน
 3. กองบริการการศึกษา
 4. กองบริหารงานบุคคล
 5. กองพัฒนานักศึกษา
 6. สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
 7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2558 ได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการในกองบริหารงานบุคคลเป็น  6 หน่วยงานได้แก่
 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
 3. งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 4. งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
 5. งานพัฒนาและฝึกอบรม
 6. งานวินัยและนิติกร


 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right