มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก ศูนย์ สถาบัน รวม 6 คณะ 3 สำนัก 1 สถาบัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา
           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังต่อไปนี้

          สำนักงานอธิการบดี แบ่งเป็น
  1. กองกลาง
  2. กองนโยบายและแผน
  3. กองบริการการศึกษา
  4. กองบริหารงานบุคคล
  5. กองพัฒนานักศึกษา
           ให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำนักงานคณบดี
           และให้แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หน้า 28 เล่ม 123 ตอนที่ 62 ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
          ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองบริหารงานบุคคลเป็น 5 หน่วยงานได้แก่ หน่วยงานธุรการ หน่วยงานบุคคล 1 หน่วยงานบุคคล 2 หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการและงานวินัยและนิติกร
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right