นางบุษยมาศ  แสงเงิน 
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

       ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล หน้าที่ กำกับดูแล เสนอแนะงานของกองบริหารงานบุคคล ๕ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานธุรการ  หน่วยงานบุคคล ๑  หน่วยงานบุคคล ๒  หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  หน่วยงานวินัยและนิติการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ ตรวจสอบ แนะนำ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานของงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ตรวจสอบงานก่อนนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอธิการบดี และยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 • การจัดระบบบุคลากรจากระบบซีเข้าสู่แท่ง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและการบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่
 • ดำเนินการวิเคราะห์ตำแหน่งของข้าราชการฯ/ ประเมินคุณลักษณะของบุคลากรเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
 • ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลัง/ โครงสร้างของอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลัง
 • การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในบัญชีจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการรวบรวมการเสนอขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง  การโอนย้ายข้าราชการ  และการขอเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการขอรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ของข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการ และการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
 • ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบของทางราชการ/ ลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร., สมศ., สกอ.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสมทรง  ฤกษ์ทอง 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานธุรการ) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • ดำเนินการลงทะเบียนรับและส่ง หนังสือภายในและภายนอก
 • ดำเนินการลงทะเบียนเลขที่หนังสือขออนุญาตลาทุกประเภท
 • จัดเก็บและสืบค้นเกี่ยวกับเอกสารด้านธุรการ
 • จัดแยกแฟ้มเสนอผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชา
 • ตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน และสายวิชาการ ๖ คณะ
 • เดินหนังสือภายใน
 • ดำเนินการเก็บ บันทึกข้อมูล รายงานปรับปรุงแก้ไขการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากร และสรุปการมาสายของลูกจ้างประจำ / พนักงาน / เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา      
 • ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลวันลาทุกประเภทของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางนิตยา  กะหมาย
ตำแหน่ง
บุคลากร (หัวหน้างานบุคคล ๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดส่งสำเนาคำสั่ง สำเนาหนังสือต่างๆ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังข้าราชการ
 • จัดเก็บข้อมูล/ สถิติข้าราชการ และทะเบียนรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ประวัติข้าราชการ/ พนักงาน ลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการจัดทำงานแผนงานโครงการของกองบริหารงานบุคคล
 • จัดซื้อจัดจ้างวัสดุของกองบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ GFMIS
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
 • รายงานประจำปี/ สารสนเทศของกองบริหารงานบุคคล
 • กรอก/ปรับปรุงข้อมูลโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
 • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางบริหารของมหาวิทยาลัย
 • การจัดทำทะเบียนตำแหน่งประเภทบริหาร
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราว่างของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละปีงบประมาณ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการลงข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบ PIS
 • ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของกองบริหารงานบุคคล
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสุนันทา  วัฒนกุลชัย 
ตำแหน่ง
บุคลากร (หัวหน้างานบุคคล ๒) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดพิมพ์คำสั่ง ประกาศ หนังสือภายใน ภายนอก และแบบฟอร์มต่างๆ
 • ดำเนินการเรื่องจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/ ผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์
 • ดำเนินการตรวจสอบกรอบอัตรากำลังของอาจารย์ประจำตามสัญญา  เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
 • ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน/ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • จัดทำคำสั่งจ้าง/ เลิกจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และอาจารย์ประจำตามสัญญา
 • จัดทำคำสั่งจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาที่ลาศึกษาต่อให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
 • ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • ดำเนินการเปลี่ยนและตัดโอนอัตราเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • ดำเนินการเพิ่มวุฒิการศึกษา ปรับวุฒิ และอัตราค่าจ้างตามวุฒิของอาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 • ดำเนินการออกคำสั่ง สำรวจชั่วโมงสอน คำนวณการเบิกจ่ายเงิน กศ.ปป. ของมหาวิทยาลัยและดำเนินการสรุปการลงเวลาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ กศ.ปป.ทุกท่าน
 • ดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัติ สถิติของอาจารย์ประจำตามสัญญา เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา และอาจารย์ที่จ้างหลังเกษียณอายุราชการ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการลงข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบ PIS
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางอังคณา  พิมพอน 
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • ดำเนินการกรอก/ ปรับปรุงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน/ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา
 • บันทึกบัญชีอัตรากำลัง บัญชีผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์
 • จัดพิมพ์คำสั่ง/ ประกาศ/ หนังสือภายใน/ ภายนอก และแบบฟอร์มต่างๆ
 • จัดทำรายงานการประชุมของกองบริหารงานบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางฉันทนา  เอี่ยมวชิรากุล
ตำแหน่ง
บุคลากร (หัวหน้างานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดพิมพ์คำสั่ง/ ประกาศ/ หนังสือภายใน/ ภายนอกต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล ในหลักฐานข้าราชการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับขอเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในหลักฐานประวัติข้าราชการ
 • บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 • จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรูปเล่มการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)
 • ดำเนินการขอรับเงินคืนจาก กบข. และ กสจ. กรณีสมาชิกพ้นสภาพ  เกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต
 • ดำเนินการขอรับเงินคืนของข้าราชการและลูกจ้างประจำจากกรมบัญชีกลาง  กรณีสมาชิกพ้นสภาพ  เกษียณอายุราชการ  เสียชีวิต
 • ดำเนินการตรวจสอบประวัติการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการบรรจุใหม่ หรือโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางอัมรินทร์ ศิริชัย
ตำแหน่ง
บุคลากร (งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • จัดทำคำสั่งจ้าง และเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
 • จัดทำบัญชีถือจ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
 • บันทึกประวัติของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการใน ก.พ.๗
 • จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 • รับรายงานตัวพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่
 • ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การตรวจสอบประวัติ  และพิมพ์ลายนิ้วมือของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
 • การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ/ ข้าราชการบำนาญ/ พนักงานราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย
 • การดำเนินการพิจารณาข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำดีเด่น
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ/ พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน/ การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน/การรับ-จ่าย/การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการเคหะสงเคราะห์  สวัสดิการเงินกู้  เงินกู้อาคารสงเคราะห์โครงการ ธอส. กับ กบข. ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรอง/ หนังสือผ่านสิทธิ์ในการกู้เงินธนาคารต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
 • จัดทำข่าวของกองบริหารงานบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • ดำเนินการลงข้อมูลประวัติบุคลากรในระบบ PIS
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล
ตำแหน่ง
นิติกร (หัวหน้างานนิติกร) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • งานสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 • งานดำเนินการทางวินัย
 • งานพิจารณาการอุทธรณ์  และเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานการดำเนินคดีทางศาล
 • งานการบังคับคดี
 • งานร่างและตรวจร่างข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่ง
 • งานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย  และข้อขัดข้องของข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่ง 
 • งานจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม/ วิจัยทั้งภายในและต่างประเทศของข้าราชการ  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
 • การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช
ตำแหน่ง
นิติกร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 • งานสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • งานดำเนินการทางแพ่ง
 • งานร่างและตรวจร่างข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่ง
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการศึกษาของข้าราชการ  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • งานจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
 • งานดำเนินการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
 • ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนต่างๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 • การดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กพร.
 • อัพเดพข้อมูลในเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right