ปรัชญา  
      มนุษยสัมพันธ์เด่น เน้นบริการและคุณภาพ  
   
วิสัยทัศน์  
     "กองบริหารงานบุคคล” เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้ปณิธานว่า “กองบริหารงานบุคคล บริหารเด่น เน้นบริการ ประสานภารกิจ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย"  
   
พันธกิจ  
     1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
     2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
     3.รักษาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยจัดหาสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดขวัญ กำลังใจต่อการปฏิบัติงานและเกิดความมั่นคง ก้าวหน้าต่อการปฏิบัติงาน
     4.ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถนำความรู้ความสามารถออกมาใช้ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
   
วัตถุประสงค์  
     1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
     2.เพื่อให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
     3.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามสู่มวลชนและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
     4.เพื่อเป็นศูนย์ประสานให้บริการสำหรับส่วนราชการ องค์กรเอกชนและท้องถิ่นและเป็นศูนย์เครือข่ายของสำนักงาน ก.พ.
 
   
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right