ปรัชญา  
      มนุษยสัมพันธ์เด่น เน้นบริการและคุณภาพ  
   
วิสัยทัศน์  
     กองบริหารงานบุคคล” เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
   
พันธกิจ  
     1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
     2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
     3. รักษาบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยจัดหาสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดขวัญ กำลังใจต่อการปฏิบัติงานและเกิดความมั่นคง ก้าวหน้าต่อการปฏิบัติงาน
     4. ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้สามารถนำความรู้ความสามารถออกมาใช้ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right