โครงสร้างการแบ่งส่วน กองบริหารงานบคคล สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงสร้างอัตรากำลังตำแหน่งในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงานธุรการ (2)
   - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (1)
   - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-6 (1)
 
หน่วยงานบุคคล 1 (3)
   - บุคลากร 7 (1)
   - บุคลากร 3-6 (2)
 
หน่วยงานบุคคล 2 (3)
   - บุคลากร 7 (1)
   - บุคลากร 3-6 (2)
 
หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (3)
   - บุคลากร 7 (1)
   - บุคลากร 3-6 (2)
 
หน่วยงานวินัยและนิติการ (2)
   - นิติกร 7 (1)
   - นิติกร 3-6 (1)
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right