โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


โครงสร้างอัตรากำลัง/ตำแหน่งใน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    
กองบริหารงานบุคคลมีจำนวนอัตรา ดังนี้
  1. ผู้อำนวยการ 1 อัตรา บุคลากร (ขร = 1 อัตรา บุษยมาศ แสงเงิน)
  2. งานบริหารทั่วไป 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พม. = 1 อัตรา นิตยา กะหมาย) , บุคลากร (พร. = 1 อัตรา สาริศ เสาร์อินทร์) , ว่าง 1 อัตรา
  3. งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน 3 อัตรา บุคลากร (พม. = 1 อัตรา  นาตยา หวาเกตุ) , (พร. = 2 อัตรา สุนันทา วัฒนกุลชัย , อวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล)
  4. งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง 3 อัตรา บุคลากร (พม. = 2 อัตรา ฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล , แก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์) , (พร. = 1 อัตรา พยงค์ ชัยปาละ)
  5. งานพัฒนาบุคลากร 3 อัตรา บุคลากร (พม. = 2 อัตรา อัมรินทร์ ศิริชัย ,  ชลธิชา คล้ายสอน) , (จนท.= 1 อัตรา ณฐพัฒน์ มั่งชม)
  6. งานวินัยและนิติการ 4 อัตรา นิติกร (พม. = 4 อัตรา มนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล , อัจจิมา มาตราเงิน , สุวรรณา สังข์พานิช , กฤษณา จันทร์พวง)

Block_Menu_Right
Block_Menu_Right