โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายใน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


โครงสร้างอัตรากำลัง / ตำแหน่งในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    
หมายเหตุ    
  ผู้อำนวยการกอง (ขรก. = 1 อัตรา)
  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร. = 1 อัตรา)
  2. งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน บุคลากร (พม.= 3 อัตรา, พร. = 1 อัตรา )
  3. งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร (ขรก. = 1 อัตรา, พม. = 1 อัตรา, พร. = 1 อัตรา)
  4. งานพัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร (พม. = 1 อัตรา)
  5. งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ บุคลากร (พม. = 2 อัตรา)
   6. งานวินัยและนิติการ นิติกร (พม. = 2 อัตรา, พร = 2 อัตรา )

Block_Menu_Right
Block_Menu_Right