1. การสร้างระบบฐานข้อมูลบุคลากรและการสรรหาบุคลากรเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
      2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ และพัฒนารูปแบบสวัสดิการสิ่งจูงใจและกำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและผลงาน
      3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกของบุคลากร

Block_Menu_Right
Block_Menu_Right