1. มีจิตบริการที่ดี และให้ความสำคัญต่อผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค
      2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
      3. มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงานในหน้าที่
      4. มีการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและมีคุณภาพด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
      5. มีการสร้างขวัญกำลังใจและมีความเอื้ออาทรต่อกันและกันของบุคลากร

Block_Menu_Right
Block_Menu_Right