1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
      2. เพื่อให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
      3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามสู่มวลชนและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
      4. เพื่อเป็นศูนย์ประสานให้บริการสำหรับส่วนราชการ องค์กรเอกชนและท้องถิ่นและเป็นศูนย์เครือข่ายของสำนักงาน ก.พ.

Block_Menu_Right
Block_Menu_Right