ค้นหาจากปี พ.ศ.:
   
ค้นหาจากประเภท:
 
 
พ.ศ. 2564
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ และค่าประสบการทำงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
พ.ศ. 2563
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญา มรพส. พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่
การรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
 
 
พ.ศ. 2562
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินการ โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติการปรับวุฒิและเพิ่มค่าจ้างให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562
 
 
พ.ศ. 2561
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2561
 
 
พ.ศ. 2560
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำใหม่ พ.ศ.2560
 
 
พ.ศ. 2559
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ มรพส.ภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
พ.ศ. 2558
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2558
 
 
พ.ศ. 2557
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ.2557
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสููงขึ้น พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๗ (ใหม่ล่าสุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาคํ้าประกันและบุคคลคํ้าประกัน พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557
ประกาศฯ เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรายงานผลการไปราชการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากร
 
 
พ.ศ. 2556
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาขอตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2556
 
 
พ.ศ. 2555
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อ การแบ่งสาขาวิชาในคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของสาขา พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการไปราชการ) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการลาศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 
 
พ.ศ. 2554
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในปีที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2554
 
 
พ.ศ. 2553
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ.2553
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2553
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.2553
 
 
พ.ศ. 2552
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 
 
พ.ศ. 2551
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2551
 
 
พ.ศ. 2550
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
พ.ศ. 2549
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549
 
 
อื่นๆ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติการปรับวุฒิและเพิ่มค่าจ้างให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๗ (ใหม่ล่าสุด)
ประกาศฯ เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรายงานผลการไปราชการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อ การแบ่งสาขาวิชาในคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของสาขา พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการไปราชการ) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการลาศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในปีที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
 
 
งบประมาณ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ และค่าประสบการทำงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินการ โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557
 
 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำใหม่ พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2558
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสููงขึ้น พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาคํ้าประกันและบุคคลคํ้าประกัน พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาขอตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2554
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2553
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 
 
คณะกรรมการต่างๆ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
การศึกษา
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญา มรพส. พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ มรพส.ภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ พ.ศ.2559
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right