ค้นหาจากปี พ.ศ.:
   
ค้นหาจากประเภท:
 
 
พ.ศ. 2560
 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำใหม่ พ.ศ.2560
 
 
พ.ศ. 2559
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศ มรพส.ภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
พ.ศ. 2558
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2558
 
 
พ.ศ. 2557
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ.2557
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสููงขึ้น พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๗ (ใหม่ล่าสุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาคํ้าประกันและบุคคลคํ้าประกัน พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557
ประกาศฯ เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรายงานผลการไปราชการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากร
 
 
พ.ศ. 2556
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาขอตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2556
 
 
พ.ศ. 2555
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อ การแบ่งสาขาวิชาในคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของสาขา พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการไปราชการ) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการลาศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 
 
พ.ศ. 2554
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในปีที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2554
 
 
พ.ศ. 2553
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ.2553
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2553
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.2553
 
 
พ.ศ. 2552
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 
 
พ.ศ. 2551
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2551
 
 
พ.ศ. 2550
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
พ.ศ. 2549
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549
 
 
อื่นๆ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๗ (ใหม่ล่าสุด)
ประกาศฯ เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรายงานผลการไปราชการฝึกอบรม/การพัฒนาบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อ การแบ่งสาขาวิชาในคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของสาขา พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการไปราชการ) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการลาศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในปีที่จะเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
 
 
งบประมาณ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557
 
 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำใหม่ พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏิพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง บำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ภาคเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2558
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดวันแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสููงขึ้น พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาคํ้าประกันและบุคคลคํ้าประกัน พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาขอตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.2554
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2553
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2551
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 
 
คณะกรรมการต่างๆ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
การศึกษา
 
ประกาศ มรพส.ภาระงานของบุคลากร สายวิชาการ พ.ศ.2559
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right