กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้นที่ 2 อาคารอาคารทีปวิชญ์ เลขที่ 156 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5526-7093
โทรสาร 0-5526-7093
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right