จำนวนแบบฟอร์มทั้งหมด 85 รายการ
 
26/9/2562 -  โครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562-2565
10/5/2562 -  การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับใหม่ เริ่มใช้ เม.ย.62)
10/5/2562 -  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับใหม่ ใช้ เม.ย.62)
8/5/2562 -  แบบคิดภาระงานรายตำแหน่ง(เป็นรายบุคคล)ณ8พ.ค.62
24/4/2562 -  แบบฟอร์มการส่งเอกสารประเมินระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ระยะที่ 2)
24/4/2562 -  แบบฟอร์มการส่งเอกสารประเมินระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ระยะที่ 1)
23/3/2562 -  กำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 61
22/3/2562 -  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 - 2565
22/2/2562 -  เกณฑ์มาตรฐานกำหนดระดับสมรรถนะ
22/2/2562 -  แบบสมรรถนะ สายสนับสนุน
22/2/2562 -  แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
22/2/2562 -  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
22/2/2562 -  แบบสมรรถนะ สายวิชาการ
22/2/2562 -  แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
22/2/2562 -  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
14/1/2562 -  ข้อมูลใช้อบรม R2H วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562
14/1/2562 -  ข้อมูลใช้อบรม R2H วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562
11/1/2562 -  คำสั่งไปราชการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
22/11/2561 -  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา(สกอ.กันยายน2551)
5/9/2561 -  แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบุคคลภายนอก คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5/9/2561 -  ใบสมัครเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากข้าราชการและพนักงาน
3/9/2561 -  หนังสือคู่มือ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/6/2561 -  องค์กรแห่งความสุข 4.0
14/6/2561 -  การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy society
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy money
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy family
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy brian
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy Soul
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy Relax
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy heart
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy body
13/6/2561 -  เอกสารประกอบโครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น
8/2/2561 -  หนังสือคู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1/2/2561 -  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).11/ว 52
26/1/2561 -  แบบฟอร์มโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน(26ม.ค.61)
26/1/2561 -  แบบฟอร์มการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ(26ม.ค.61)
23/1/2561 -  แบบฟอร์มการคิดภาระงาน(26ม.ค.61)
14/12/2560 -  IDP สายวิชาการ
14/12/2560 -  IDP สายสนับสนุน
24/10/2560 -  แบบสรุปการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนและประเมินผลการสอน
25/8/2560 -  แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
12/6/2560 -  สถิติและรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
24/5/2560 -  เอกสารคุณเสถียร
17/5/2560 -  เอกสารโครงการอบรมตัวชี้วัดบุคลากรสายสนับสนุน
30/1/2560 -  แบบแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
7/9/2559 -  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ลูกจ้างประจำ
18/4/2559 -  แบบฟอร์มขอแบบประเมินสถานะทางการเงิน
18/4/2559 -  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
7/4/2559 -  แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็น ฯ ของกองบริหารงานบุคคล
15/3/2559 -  แบบฟอร์ม แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและภาระงานที่กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
21/11/2557 -  ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (สำหรับคณะ)
26/9/2557 -  ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
26/9/2557 -  ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
12/3/2557 -  ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)
23/1/2557 -  หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สังกัดสำนักงานอธิการบดี
21/12/2556 -  ขออนุญาตลาออกจากราชการ
12/11/2556 -  ฟอร์มบัญชีลงเวลาฯ (มาสาย ไม่เข้า ไม่ออก กลับก่อน)
18/9/2556 -  ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว สนอ.
22/04/2556 -  หนังสือขออนุญาตไปช่วยราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการศึกษา
25/12/2555 -  เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง (18 ธ.ค.55)
25/12/2555 -  ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
24/12/2555 -  แบบฟอร์มขอบุคลากรดีเด่น
28/11/2555 -  ขออนุญาตลาอุปสมบท
25/09/2555 -  ใบสมัครสมาชิก/ไม่สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
21/09/2555 -  ใบสมัครแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
21/09/2555 -  หนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักค่าจ้างเพื่อจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
05/07/2555 -  แบบฟอร์มการใส่ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
08/02/2555 -  แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
27/01/2555 -  ระเบียบสำนักนายรัฐมนตร๊ว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และฟอร์มการลาของข้าราชการ
12/01/2555 -  แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ)
23/08/2554 -  ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์ (ใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป)
04/07/2554 -  แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
10/06/2554 -  เอกสารอบรมโครงการจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าฯ(ใบงาน)
07/11/2553 -  แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานเพื่อการปฏิบัติงาน
07/11/2553 -  คู่มือแฟ้มสะสมผลงาน
26/05/2553 -  คำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ
18/08/2552 -  แบบรายงานตัวเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายหน่วยงาน
18/08/2552 -  แบบใบขอยกเลิกวันลา
18/08/2552 -  บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา , ขอปรับวุฒิ (แก้ไขใหม่ 2 ก.ย. 62)
18/08/2552 -  บันทึกขอเปลี่ยนแปลง กพ.7 (แก้ไขใหม่ 2 ก.ย. 62)
18/08/2552 -  คำขอมีบัตรประจำตัวอาจารย์ประจำตามสัญญา เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พนักงานสายบริหาร
18/08/2552 -  คำขอบัตรพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
18/08/2552 -  ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
18/08/2552 -  ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
หน้า 1 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right