จำนวนแบบฟอร์มทั้งหมด 129 รายการ
 
14/6/2565 -  แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
20/4/2565 -  รายงานผลการกำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 65
19/4/2565 -  โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565
19/4/2565 -  ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชถัฏพิบูลสงคราม
17/2/2565 -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
29/11/2564 -  หนังสือ อว 0209.4/ ว 18355 ลว 23 พ.ย.64 เรื่อง การกำหนดชื่อประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
28/10/2564 -  คู่มือการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
20/7/2564 -  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 - 2566
13/7/2564 -  แนวทางการดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
5/5/2564 -  โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
5/5/2564 -  การกำกับติดตามแผนปี 2564
23/4/2564 -  ตารางการจัดโครงการต่างๆของกองบริหารงานบุคคล
23/4/2564 -  ข้อมูลการสรรหา ประจำปี พ.ศ. 2563
23/4/2564 -  รายงานผลการกำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี63
2/4/2564 -  Power point โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก"
2/4/2564 -  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่
2/4/2564 -  สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
2/4/2564 -  แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ
2/4/2564 -  แนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก
2/4/2564 -  คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการดำเนินการสอบสวน
30/3/2564 -  การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)
15/3/2564 -  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น”(รูปแบบใหม่)
2/12/2563 -  เทคนิคการเขียนคู่มือ
30/9/2563 -  แบบฟอร์มการลงชื่อและสรุปการปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) เริ่มใช้ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
30/9/2563 -  แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22/6/2563 -  รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
18/6/2563 -  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม กบม.
16/6/2563 -  โครงการการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16/6/2563 -  มติ กบม.รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
26/5/2563 -  รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
27/3/2563 -  คำสั่ง การปิดที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid - 19
27/3/2563 -  หนังสือขอความร่วมมือการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
25/3/2563 -  แจ้งการส่งผลการประเมินของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
17/3/2563 -  ประกาศ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
8/3/2563 -  แบบฟอร์มการส่งเอกสารประเมินระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ระยะที่ 2)
8/3/2563 -  แบบฟอร์มการส่งเอกสารประเมินระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ระยะที่ 1)
24/2/2563 -  QR Code Line ไลน์กลุ่มพนักงานราชการ
24/2/2563 -  การวิเคราะห์เพื่อการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
15/1/2563 -  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13/1/2563 -  โครงการต่างประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
13/1/2563 -  โครงการต่างประชาสัมพันธ์ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ
2/1/2563 -  คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 (เล่มสมบูรณ์)
18/12/2562 -  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
11/11/2562 -  กรอบระดับตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565
8/11/2562 -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 2562
8/11/2562 -  แบบฟอร์มการลาพักผ่อน (สำหรับคณะ/สำนัก/สถาบัน) 2562
6/11/2562 -  โครงการเส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการเขียนสมรรถนะของบุคลากรฯ
25/10/2562 -  กำหนดการโครงการจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน R2H
22/10/2562 -  แบบฟอร์มประเมินค่างานสายสนับสนุน(แนบท้ายการจัดทำทะเบียนตำแหน่งฯ)
26/9/2562 -  โครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562-2565
10/5/2562 -  การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับใหม่ เริ่มใช้ เม.ย.62)
10/5/2562 -  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับใหม่ ใช้ เม.ย.62)
8/5/2562 -  แบบคิดภาระงานรายตำแหน่ง(เป็นรายบุคคล)ณ8พ.ค.62
23/3/2562 -  กำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 61
22/3/2562 -  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 - 2565
22/2/2562 -  เกณฑ์มาตรฐานกำหนดระดับสมรรถนะ
22/2/2562 -  แบบสมรรถนะ สายสนับสนุน
22/2/2562 -  แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
22/2/2562 -  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
22/2/2562 -  แบบสมรรถนะ สายวิชาการ
22/2/2562 -  แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
22/2/2562 -  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
14/1/2562 -  ข้อมูลใช้อบรม R2H วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562
14/1/2562 -  ข้อมูลใช้อบรม R2H วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562
11/1/2562 -  คำสั่งไปราชการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
22/11/2561 -  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา(สกอ.กันยายน2551)
5/9/2561 -  แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบุคคลภายนอก คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5/9/2561 -  ใบสมัครเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากข้าราชการและพนักงาน
3/9/2561 -  หนังสือคู่มือ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/6/2561 -  องค์กรแห่งความสุข 4.0
14/6/2561 -  การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy society
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy money
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy family
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy brian
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy Soul
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy Relax
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy heart
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy body
13/6/2561 -  เอกสารประกอบโครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น
8/2/2561 -  หนังสือคู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1/2/2561 -  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).11/ว 52
26/1/2561 -  แบบฟอร์มโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน(26ม.ค.61)
26/1/2561 -  แบบฟอร์มการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ(26ม.ค.61)
23/1/2561 -  แบบฟอร์มการคิดภาระงาน(26ม.ค.61)
14/12/2560 -  IDP สายวิชาการ
14/12/2560 -  IDP สายสนับสนุน
24/10/2560 -  แบบสรุปการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนและประเมินผลการสอน
25/8/2560 -  แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
12/6/2560 -  สถิติบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
24/5/2560 -  เอกสารคุณเสถียร
17/5/2560 -  เอกสารโครงการอบรมตัวชี้วัดบุคลากรสายสนับสนุน
7/9/2559 -  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ลูกจ้างประจำ
18/4/2559 -  แบบฟอร์มขอแบบประเมินสถานะทางการเงิน
18/4/2559 -  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
7/4/2559 -  แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็น ฯ ของกองบริหารงานบุคคล
หน้า 1 [2
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right