จำนวนแบบฟอร์มทั้งหมด 111 รายการ
 
22/6/2563 -  รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
18/6/2563 -  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม กบม.
16/6/2563 -  โครงการการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
16/6/2563 -  มติ กบม.รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
26/5/2563 -  รายงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562
27/3/2563 -  คำสั่ง การปิดที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid - 19
27/3/2563 -  หนังสือขอความร่วมมือการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
25/3/2563 -  แจ้งการส่งผลการประเมินของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
17/3/2563 -  ประกาศ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
8/3/2563 -  แบบฟอร์มการส่งเอกสารประเมินระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ระยะที่ 2)
8/3/2563 -  แบบฟอร์มการส่งเอกสารประเมินระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ระยะที่ 1)
24/2/2563 -  QR Code Line ไลน์กลุ่มพนักงานราชการ
24/2/2563 -  การวิเคราะห์เพื่อการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
15/1/2563 -  คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13/1/2563 -  โครงการต่างประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
13/1/2563 -  โครงการต่างประชาสัมพันธ์ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ
2/1/2563 -  คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 (เล่มสมบูรณ์)
18/12/2562 -  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
18/12/2562 -  เส้นทางความก้าวหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 16 - 17 ธันวาคม 2562
11/11/2562 -  กรอบระดับตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565
8/11/2562 -  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 2562
8/11/2562 -  แบบฟอร์มการลาพักผ่อน (สำหรับคณะ/สำนัก/สถาบัน) 2562
6/11/2562 -  โครงการเส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการเขียนสมรรถนะของบุคลากรฯ
25/10/2562 -  กำหนดการโครงการจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน R2H
22/10/2562 -  แบบฟอร์มประเมินค่างานสายสนับสนุน(แนบท้ายการจัดทำทะเบียนตำแหน่งฯ)
26/9/2562 -  โครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562-2565
10/5/2562 -  การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับใหม่ เริ่มใช้ เม.ย.62)
10/5/2562 -  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับใหม่ ใช้ เม.ย.62)
8/5/2562 -  แบบคิดภาระงานรายตำแหน่ง(เป็นรายบุคคล)ณ8พ.ค.62
23/3/2562 -  กำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 61
22/3/2562 -  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 - 2565
22/2/2562 -  เกณฑ์มาตรฐานกำหนดระดับสมรรถนะ
22/2/2562 -  แบบสมรรถนะ สายสนับสนุน
22/2/2562 -  แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
22/2/2562 -  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
22/2/2562 -  แบบสมรรถนะ สายวิชาการ
22/2/2562 -  แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
22/2/2562 -  แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
14/1/2562 -  ข้อมูลใช้อบรม R2H วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562
14/1/2562 -  ข้อมูลใช้อบรม R2H วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562
11/1/2562 -  คำสั่งไปราชการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
22/11/2561 -  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา(สกอ.กันยายน2551)
5/9/2561 -  แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบุคคลภายนอก คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5/9/2561 -  ใบสมัครเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากข้าราชการและพนักงาน
3/9/2561 -  หนังสือคู่มือ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/6/2561 -  องค์กรแห่งความสุข 4.0
14/6/2561 -  การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy society
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy money
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy family
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy brian
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy Soul
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy Relax
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy heart
14/6/2561 -  สรรสาระองค์กรสุขภาวะ Happy body
13/6/2561 -  เอกสารประกอบโครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น
8/2/2561 -  หนังสือคู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1/2/2561 -  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).11/ว 52
26/1/2561 -  แบบฟอร์มโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน(26ม.ค.61)
26/1/2561 -  แบบฟอร์มการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ(26ม.ค.61)
23/1/2561 -  แบบฟอร์มการคิดภาระงาน(26ม.ค.61)
14/12/2560 -  IDP สายวิชาการ
14/12/2560 -  IDP สายสนับสนุน
24/10/2560 -  แบบสรุปการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนและประเมินผลการสอน
25/8/2560 -  แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
12/6/2560 -  ข้อมูลบุคลากรและการเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563)
24/5/2560 -  เอกสารคุณเสถียร
17/5/2560 -  เอกสารโครงการอบรมตัวชี้วัดบุคลากรสายสนับสนุน
30/1/2560 -  แบบแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
7/9/2559 -  แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ลูกจ้างประจำ
18/4/2559 -  แบบฟอร์มขอแบบประเมินสถานะทางการเงิน
18/4/2559 -  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
7/4/2559 -  แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็น ฯ ของกองบริหารงานบุคคล
15/3/2559 -  แบบฟอร์ม แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและภาระงานที่กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
21/11/2557 -  ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (สำหรับคณะ)
26/9/2557 -  ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
26/9/2557 -  ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
12/3/2557 -  ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)
23/1/2557 -  หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สังกัดสำนักงานอธิการบดี
21/12/2556 -  ขออนุญาตลาออกจากราชการ
12/11/2556 -  ฟอร์มบัญชีลงเวลาฯ (มาสาย ไม่เข้า ไม่ออก กลับก่อน)
18/9/2556 -  ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว สนอ.
22/04/2556 -  หนังสือขออนุญาตไปช่วยราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการศึกษา
25/12/2555 -  เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง (18 ธ.ค.55)
25/12/2555 -  ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
24/12/2555 -  แบบฟอร์มขอบุคลากรดีเด่น
28/11/2555 -  ขออนุญาตลาอุปสมบท
25/09/2555 -  ใบสมัครสมาชิก/ไม่สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
21/09/2555 -  ใบสมัครแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
21/09/2555 -  หนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักค่าจ้างเพื่อจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
05/07/2555 -  แบบฟอร์มการใส่ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
08/02/2555 -  แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
27/01/2555 -  ระเบียบสำนักนายรัฐมนตร๊ว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และฟอร์มการลาของข้าราชการ
12/01/2555 -  แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ)
23/08/2554 -  ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์ (ใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป)
04/07/2554 -  แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
10/06/2554 -  เอกสารอบรมโครงการจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าฯ(ใบงาน)
หน้า 1 [2
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right