ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2562
 
12 หนังสือแบบรับรองจริยธรรมในคนและสัตว์
11. แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย/Proceedings ตามฐานข้อมูลก.พ.อ.
10.หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีไม่ได้รับทุน)
9.หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีรับทุน)
8.หลักฐานแสดงการประเมินผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer)
7.แบบขอทราบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (สำหรับผู้ขอ)
6.แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
5.แบบแบ่งสัดส่วนผลงานทางวิชาการ (ไทยและอังกฤษ)
4. แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.แบบ ก.พ.อ. 03 (สำหรับผู้ขอ)
2.บันทึกข้อความยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับผู้ขอ)
1. แบบตรวจการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเบื้องต้น (สำหรับคณะ)
บันทึกข้อความขอประเมินการสอนล่วงหน้า
แบบฟอร์มขอประเมินการสอนล่วงหน้า ปส.01
 
 
พ.ศ. 2558
 
แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
ก.พ.อ.03
 
 
พ.ศ. 2557
 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
บันทึกข้อความขอประเมินผลการสอน
แบบคำขอรับการพิจารณาการประเมินผลการสอน
 
 
พ.ศ. 2556
 
แบบรับรองการเผยแพร่ผลงาน
 
 
พ.ศ. 2552
 
บันทึกข้อความขอส่งผลงานทางวิชาการ
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right