ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2562
 
แบบฟอร์มนำส่งเอกสารหมายเลข 2 สำหรับขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ(สายตรง)
แบบฟอร์มนำส่งแบบประเมินค่างาน (สายตรง)
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการพิเศษ (สายตรง)
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (สายตรง)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักแนะแนวฯ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนิติกร(ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งบุคลากร (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
 
 
พ.ศ. 2561
 
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน 2
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน 1
 
 
พ.ศ. 2560
 
แบบฟอร์มนำส่งเอกสารหมายเลข 3 สำหรับขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ(กรณีหัวหน้าหน่วยงานฯ)
เอกสารหมายเลข 3 แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (กรณีหัวหน้าหน่วยงานฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มนำส่งแบบประเมินค่างาน (กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ)
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างาน กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
 
 
พ.ศ. 2559
 
ประกาศฯ โครงร่างการเขียนผลงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เช่น คู่มือปฏิบัติงาน, ผลงานเชิงวิเคราะห์, ผลงานเชิงสังเคราะห์ ฯลฯ
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 077
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 059
 
 
พ.ศ. 2558
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลงาน (ไม่ต้องเข้าเล่ม) ข้าราชการพลเรือน ประเภทผู้บริหาร
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right