ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2561
 
แบบฟอร์มประเมินค่างาน ระดับชำนาญการพิเศษ (สายตรง)
 
 
พ.ศ. 2560
 
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างาน กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (กรณีหัวหน้าหน่วยงานฯ)
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร(ผอ.กอง+ผอ.สนอ.)
 
 
พ.ศ. 2559
 
บันทึกข้อความนำส่งประเมินค่างาน (พม.)
บันทึกข้อความนำส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ ระดับชำนาญการ (พม.) การประเมินตนเอง
ประกาศฯ โครงร่างการเขียนผลงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เช่น คู่มือปฏิบัติงาน, ผลงานเชิงวิเคราะห์, ผลงานเชิงสังเคราะห์ ฯลฯ
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 077
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 059
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 323
แบบฟอร์มประเมินค่างานจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ
 
 
พ.ศ. 2558
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลงาน (ไม่ต้องเข้าเล่ม) ข้าราชการพลเรือน ประเภทผู้บริหาร
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right