ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2564
 
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (สายตรง)
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (กรณีหัวหน้าหน่วยงาน)
แบบประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีหัวหน้าหน่วยงานฯ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แบบประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีหัวหน้าหน่วยงานฯ) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
แบบประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ(สายตรง) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
แบบประเมินเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ(สายตรง) ตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
 
 
พ.ศ. 2563
 
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ (กรณีหัวหน้าหน่วยงานฯ)
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนิติกร
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งบุคลากร
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เอกสารหมายเลข 3 ชำนาญการ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 
 
พ.ศ. 2562
 
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความนำส่งผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ (สายตรง)
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งฯ พ.ศ.2562
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งฯ พ.ศ.2560
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งฯ พ.ศ.2559
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งฯ พ.ศ.2555
ประกาศฯ เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดตำแหน่งฯ
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ(ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งสถาปนิก(ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา(ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล(ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักแนะแนวฯ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนิติกร(ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งบุคลากร (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
 
 
พ.ศ. 2561
 
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน 2
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน 1
 
 
พ.ศ. 2560
 
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการพิเศษ (สายตรง)
เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (สายตรง)
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างาน กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
 
 
พ.ศ. 2559
 
ประกาศฯ โครงร่างการเขียนผลงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เช่น คู่มือปฏิบัติงาน, ผลงานเชิงวิเคราะห์, ผลงานเชิงสังเคราะห์ ฯลฯ
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 077
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 059
 
 
พ.ศ. 2558
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลงาน (ไม่ต้องเข้าเล่ม) ข้าราชการพลเรือน ประเภทผู้บริหาร
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right