ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2562
 
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักแนะแนวฯ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งนิติกร(ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
เอกสารหมายเลข 2 ชำนาญการ ตำแหน่งบุคลากร (ฟอร์มใหม่ใช้เมษายน 62)
 
 
พ.ศ. 2561
 
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน 2
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน 1
แบบฟอร์มประเมินค่างาน ระดับชำนาญการพิเศษ (สายตรง)
 
 
พ.ศ. 2560
 
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างาน กรณีหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ
เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (กรณีหัวหน้าหน่วยงานฯ)
เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร(ผอ.กอง+ผอ.สนอ.)
 
 
พ.ศ. 2559
 
บันทึกข้อความนำส่งประเมินค่างาน (พม.)
บันทึกข้อความนำส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ ระดับชำนาญการ (พม.) การประเมินตนเอง
ประกาศฯ โครงร่างการเขียนผลงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เช่น คู่มือปฏิบัติงาน, ผลงานเชิงวิเคราะห์, ผลงานเชิงสังเคราะห์ ฯลฯ
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 077
ตัวอย่าง การประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 059
แบบฟอร์มประเมินค่างานจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 
 
พ.ศ. 2558
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งผลงาน (ไม่ต้องเข้าเล่ม) ข้าราชการพลเรือน ประเภทผู้บริหาร
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right