16/01/2556 - แนวทางการประเมินผลงานการขอกำหนดตำแหน่งฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
16/01/2556 - เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา “สายสนับสนุน” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
24/07/2555 - การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนฯ (สายสนับสนุน)
24/07/2555 - การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
24/07/2555 - สมรรถนะ
24/07/2555 - สมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24/07/2555 - ระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24/07/2555 - กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
24/07/2555 - เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
24/07/2555 - หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชากา
24/07/2555 - การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
24/07/2555 - ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล
24/07/2555 - การจัดทำผลงานทางวิชาการ
24/07/2555 - การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ ให้มีตำแหน่งสูงขึ้น
24/07/2555 - ทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งฯให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
24/07/2555 - การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
24/07/2555 - แนวทางการบริหารงานเพื่อสอดรับกับการปรับระบบบริหารงานบุคคล
24/07/2555 - การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะฯ
24/07/2555 - ระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
24/07/2555 - แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง (ต่อ)
24/07/2555 - การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น
24/07/2555 - หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
24/07/2555 - แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
24/07/2555 - การเขียนผลงานทางวิชาการ
24/07/2555 - การวางระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
24/07/2555 - การสำรวจความพร้อมของผลงานวิชาการเพื่อการประเมิน
24/07/2555 - การสำรวจผลงานวิชาการเพื่อการประเมิน
24/07/2555 - แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
24/07/2555 - แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ
24/07/2555 - ผลงานทางวิชาการ ความหมาย ลักษณะ ประเภท
24/07/2555 - แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
24/07/2555 - โครงสร้างระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ.กำหนด
24/07/2555 - ข้อเสนอแนะในการเสนองานวิจัย
24/07/2555 - ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
24/07/2555 - การบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
24/07/2555 - การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
24/07/2555 - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯตามระบบใหม่
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right