26/5/2563 -  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 - 2566
31/5/2558 -  แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558 - 2561
24/2/2557 -  แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2557
6/9/2556 -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559
6/9/2556 -  แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right