Block_Menu
  ประวัติหน่วยงาน
  ภาระงาน
  ปณิธาน
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ประเด็นยุทธศาสตร์
  ค่านิยมองค์กร
  วัฒนธรรมองค์กร
  วัตถุประสงค์
  โครงสร้างหน่วยงาน กบค.
  การติดตามแผนงานโครงการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน
  ระเบียบข้อบังคับกฏหมาย
  ประกันสังคม
  ผู้รับผิดชอบสิทธิฯ (จ่ายตรง)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนราชการ
  อัตราการเกษียณอายุราชการ
  รายงานประจำปี
  รายงานการประชุม ก.บ.ม.
  สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงาน ก.พ.
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กรมบัญชีกลาง
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  สวัสดิการรักษาพยาบาล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น”(รูปแบบใหม่)
...
อัพโหลด: 3/3/2564
อ่านรายละเอียด
แนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ
...
อัพโหลด: 23/2/2564
อ่านรายละเอียด
รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2562(กบข.)
...
อัพโหลด: 19/6/2563
อ่านรายละเอียด
 
ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ฉบับที่ 13 ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 12 ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 
 
Block_Menu_Right
You're visitor number
Start on 01/06/2556
Block_Menu_Right