ค้นหาจากหัวข้อ: 
 
 
ประกาศ
 
7/3/2559 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิาการ 2559
29/6/2558 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
2/10/2556 -  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23/9/2556 -  ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15/02/2556 -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ(ฉบับที่12) พ.ศ.2502
05/02/2556 -  ประกาศเรื่องแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
04/01/2556 -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
10/05/2555 -  ประกาศ การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด
17/02/2555 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แบบข้อตกลงฯและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชพลเรือนฯ(สายสนับสนุน)
25/01/2555 -  เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
25/01/2555 -  เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
25/01/2555 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
02/12/2554 -  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
 
 
ระเบียบ
 
28/3/2557 -  แจ้งแนวทางการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
12/9/2556 -  ระเบียบข้าราชการหญิงชาวมุสลิม
12/9/2556 -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม
12/9/2556 -  พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
12/9/2556 -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
27/01/2555 -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
27/01/2555 -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 
 
ข้อบังคับ
 
23/01/2555 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 
 
ดาวน์โหลด
 
15/02/2555 -  คู่มือแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4/10/2555 -  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (ตาม ว.31)
4/10/2555 -  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (ตาม ว.9)
4/10/2555 -  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง (ตาม ว.3)
 
 
อื่นๆ
 
12/9/2556 -  ยกเว้นการใช้บัตรประชาชน
12/9/2556 -  อินธนูและเครื่องหมายของข้าราชการพลเรือน
26/03/2556 -  แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษฯ
05/02/2556 -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555
05/02/2556 -  หนังสือเวียนเกี่ยวกับการขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรมถือเป็นวันปฏิบัติราชการ
29/01/2556 -  การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
04/01/2556 -  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2553
04/01/2556 -  อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
26/09/2555 -  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
19/09/2555 -  แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
19/09/2555 -  แบบประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) ประเภทผู้บริหาร
17/05/2555 -  การเขียนโครงการ
17/05/2555 -  ประสิทธิภาพการบริหารงานแนวใหม่
17/05/2555 -  ข้อควรทราบในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
17/05/2555 -  ระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17/05/2555 -  การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะฯ
17/05/2555 -  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามระบบใหม่
17/05/2555 -  การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
17/05/2555 -  การบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา การเข้าสู่ตำแหน่งสายสนับสนุนภายหลังมีกรอบอัตรากำลัง
17/05/2555 -  ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
17/05/2555 -  ข้อเสนอแนะในการเสนองานวิจัย
17/05/2555 -  การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 (ว 1)
17/05/2555 -  การสำรวจผลงานวิชาการเพื่อการประเมิน
17/05/2555 -  การวางระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
17/05/2555 -  การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น
17/05/2555 -  แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
17/05/2555 -  แนวทางการบริหารงานเพื่อสอดรับกับการปรับระบบบริหารงานบุคคล
17/05/2555 -  การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
17/05/2555 -  ทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
17/05/2555 -  การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ ให้มีตำแหน่งสูงขึ้น
17/05/2555 -  ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล
17/05/2555 -  การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
17/05/2555 -  เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17/05/2555 -  ระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17/05/2555 -  สมรรถนะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17/05/2555 -  สมรรถนะ
17/05/2555 -  การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
17/05/2555 -  การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนฯ (สายสนับสนุน)
23/03/2555 -  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
12/03/2555 -  การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
03/02/2555 -  หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
23/01/2555 -  การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการฯ
05/01/2555 -  มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
02/12/2554 -  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right