ค้นหาจากหัวข้อ: 
 
 
ประกาศ
 
29/6/2558 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
2/10/2556 -  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23/9/2556 -  ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8/5/2555 -  ประกาศ การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด
 
 
ระเบียบ
 
28/3/2557 -  แจ้งแนวทางการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
15/1/2555 -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2555
26/9/2554 -  ระเบียบการแต่งเครื่องแบบลูกจ้างประจำ
 
 
ข้อบังคับ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
ดาวน์โหลด
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
อื่นๆ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right