ค้นหาจากหัวข้อ: 
 
 
ประกาศ
 
28/2/2562 -  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (การลา)
29/6/2558 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
2/10/2556 -  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23/9/2556 -  ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
01/03/2555 -  ประกาศเรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
23/01/2555 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12/03/2553 -  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
 
 
ระเบียบ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
ข้อบังคับ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
ดาวน์โหลด
 
02/05/2555 -  แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานราชการ (ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะฯ)
12/03/2553 -  สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 
 
อื่นๆ
 
7/4/2558 -  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
14/06/2555 -  เอกสารการประชุมกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปีงบประมาณ 2556 - 2559
17/05/2555 -  ความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ
10/05/2555 -  การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด
05/05/2555 -  เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ
01/03/2555 -  แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
01/03/2555 -  หนังสือ ค.พ.ร. การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
27/01/2555 -  ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14/06/2553 -  การเทียบตำแหน่ง
12/03/2553 -  หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา
12/03/2553 -  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
12/03/2553 -  Presentation เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิ์ประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
12/03/2553 -  Presentation. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
12/03/2553 -  หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
12/03/2553 -  คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right