ค้นหาจากหัวข้อ: 
 
 
ประกาศ
 
30/12/2563 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
30/12/2563 -  เงื่อนไขการจ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
30/6/2563 -  ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563
13/5/2563 -  ประกาศเรื่อง หลักเกณ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน ฉบับที่ 4
13/5/2563 -  ประกาศเรื่อง หลักเกณ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน ฉบับที่ 3
13/5/2563 -  ประกาศเรื่อง หลักเกณ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน ฉบับที่ 2
13/5/2563 -  ประกาศเรื่อง หลักเกณ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินแผ่นดิน ฉบับที่ 1
18/8/2559 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
14/7/2559 -  แนวปฏิบัติการปรับเพิ่มวุฒิและค่าจ้างที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
2/3/2559 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิาการ 2559
1/12/2558 -  แบบประเมินผลทดลอง 8 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
29/6/2558 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
2/4/2558 -  ประกาศ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โรงเรียนสาธิต ฯ พ.ศ. 2558
9/7/2557 -  ประกาศเรื่อง บทบาทและหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยง
13/3/2557 -  โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
13/3/2557 -  เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานวิจัยและผลงานในลักษณะอื่น และแบบประเมินงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ และแบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ สำหรับกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น
13/3/2557 -  แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
2/10/2556 -  การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23/9/2556 -  ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26/03/2556 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
15/10/2555 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2555
17/09/2555 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
17/09/2555 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
23/01/2555 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
05/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
05/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ.2553
05/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2554
05/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
05/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
05/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ พ.ศ.2553
05/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
02/02/2554 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
ระเบียบ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
ข้อบังคับ
 
05/02/2554 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551
05/02/2554 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2551
05/02/2554 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
05/02/2554 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
05/02/2554 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 
 
ดาวน์โหลด
 
8/5/2558 -  มาตรฐานกำหนดระดับสมรรถนะ
8/5/2558 -  แบบประเมินอาจารย์บรรจุใหม่ (สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยง)
8/5/2558 -  แบบสรุปคะแนนอาจารย์ใหม่ (สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงประเมิน)
8/5/2558 -  แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล สายวิชาการ
8/5/2558 -  แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล สายสนับสนุน
22/02/2556 -  แบบสรุปผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
22/02/2556 -  แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
22/02/2556 -  สมรรถนะ สายวิชาการ ฉบับใหม่ล่าสุด
22/02/2556 -  สมรรถนะ สายสนับสนุน ฉบับใหม่ล่าสุด
02/05/2555 -  แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน(ประเภทตำแหน่งบริหาร)
06/01/2555 -  คู่มือคนพิการ
12/03/2553 -  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
อื่นๆ
 
17/05/2555 -  หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
10/05/2555 -  การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด
04/11/2554 -  เส้นทางความก้าวหน้าตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
02/11/2554 -  บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
05/02/2554 -  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
06/01/2555 -  พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right