ค้นหาจากหัวข้อ: 
 
 
ประกาศ
 
25/4/2562 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ.2552
14/7/2559 -  แนวปฏิบัติการปรับเพิ่มวุฒิและค่าจ้างที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
2/3/2559 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องภาระงานของบุคลากรสายวิาการ 2559
29/6/2558 -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
11/6/2558 -  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา,อาจารย์ประจำตามสัญญาและอาจารย์ประจำตามสัญญา โรงเรียนสาธิต ฯ
 
 
ระเบียบ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
ข้อบังคับ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
ดาวน์โหลด
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
อื่นๆ
 
ยังไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right