พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน

1. แบบจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (แบบ ปม.4)

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประเภททั่วไป (แบบ ปม.5)

3. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (แบบ ปม.10)

4. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (แบบ ปม.10 -1) ส่งให้กับมหาวิทยาลัย

5. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประเภททั่วไป ( แบบ ปม.11)

6. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประเภททั่วไป (แบบ ปม.11 - 1) ส่งให้กับมหาวิทยาลัย

7. แบบประเมินสมรรถนะ แบบ ปม. 14

ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลงฯ และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563

2. หนังสือ สกอ. เกี่ยวกับการประเมิน-สมรรถนะ

3. ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

4. ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขการกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากร มรพส.

5. ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินและรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน มรพส. พ.ศ.2560

6. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2544

8. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

9. ฐานคำนวนการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการฯ (3)

11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการฯ (2)

12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการฯ 2554

13. ฐานคำนวนการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

14. หนังสือแจ้งเวียนประกาศฯ ภาระงานฉบับ 2

15. ประกาศฯ เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559

16. หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ-ใหม่

17. หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้าง-ปี64-ใหม่

18. แนวปฏิบัติการประเมิน-ปี-64

19. สมรรถนะ2561

 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right