จำนวนข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้บริหารสายวิชาการและบุคลากรสายวิชาการ New..
แบบจัดทำข้อตกลง new..
แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มประเมินพนักงานราชการ
แบบฟอร์มประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
แบบฟอร์มประเมินเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
หน้า 1 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right