พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน

1. แบบจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (แบบ ปม.4)

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประเภททั่วไป (แบบ ปม.5)

3. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (แบบ ปม.10)

4. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (แบบ ปม.10 -1) ส่งให้กับมหาวิทยาลัย

5. แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประเภททั่วไป ( แบบ ปม.11)

6. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประเภททั่วไป (แบบ ปม.11 - 1) ส่งให้กับมหาวิทยาลัย

7. แบบประเมินสมรรถนะ แบบ ปม. 14

ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลงฯ และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563

2. ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ

3. หนังสือ สกอ. เกี่ยวกับการประเมิน-สมรรถนะ

4. ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

5. ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขการกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากร มรพส.

6. ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินและรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน มรพส. พ.ศ.2560

7. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2544

9. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

10. ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

11. ฐานคำนวนการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการฯ (3)

13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการฯ (2)

14. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการฯ 2554

15. ฐานคำนวนการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

16. หนังสือแจ้งเวียนประกาศฯ ภาระงานฉบับ 2

17. ประกาศฯ เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559

 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right