ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2561
 
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ (ฉบับใหม่)
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ
 
 
พ.ศ. 2552
 
คู่มือการเปรียบเทียบสมรรถนะเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ
คู่มือสมรรถนะบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ขรก (สายสนับสนุน)
 
 
พ.ศ. 2549
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right