ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2563
 
เทคนิคการเขียนคู่มือ
 
 
พ.ศ. 2553
 
บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ) พ.ศ.2553
 
 
พ.ศ. 2552
 
คู่มือการเปรียบเทียบสมรรถนะเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ
คู่มือสมรรถนะบุคลากร
โครงสร้างความก้าวหน้า และข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
การกำหนดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right