จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
 
2/4/2564 -  คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26/09/2554 -  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
07/04/2554 -  เอกสารประกอบโครงการจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เล่มที่ 2
07/04/2554 -  เอกสารประกอบโครงการจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เล่มที่ 1
20/11/2553 -  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคล เล่มที่ 3 หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ
20/11/2553 -  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคล เล่มที่ 2 หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ
20/11/2553 -  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคล เล่มที่ 1 มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
20/11/2553 -  ชี้แจงการปรับระบบบริหารงานบุคคลฯ
20/11/2553 -  การปรับระบบบริหารงานบุคคลฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
20/11/2553 -  โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
หน้า 1 
 
  Block_Menu_Right
Block_Menu_Right