ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2562
 
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับปรับปรุง
 
 
พ.ศ. 2558
 
การสืบค้นรายชื่อวารสารจากฐานข้อมูลที่รับรองตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 
 
พ.ศ. 2557
 
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
 
พ.ศ. 2556
 
ข้อหารือเกี่ยวกับการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่
 
 
พ.ศ. 2555
 
แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
การเขียนผลงานทางวิชาการ
การสำรวจความพร้อมของผลงานวิชาการเพื่อการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ ความหมาย ลักษณะ ประเภท
แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
 
 
พ.ศ. 2553
 
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ (ส่วนที่2)
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ (ส่วนที่ 3)
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right