ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2563
 
คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 (เล่มสีส้มเหลือง)
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ปี 2557 (เล่มสีเขียว)
 
 
พ.ศ. 2562
 
WORD การจ่ายค่าตอบแทน พม. รายเดือน
WORD ประกศกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เพิ่มเติม ฉบับ 3
WORD ประกศกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เพิ่มเติม ฉบับ 2
WORD ประกศกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ปี 55 ฉบับใหญ่
WORD ประกาศมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ปี 56
 
 
พ.ศ. 2560
 
คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เล่มหน้าปกสีฟ้า)
ตัวอย่างการเขียนสมรรถนะบุคลากร ตอน 3 (ใช้อบรมวันที่ 9 มิ.ย.60)
ตัวอย่างการเขียนสมรรถนะบุคลากร ตอน 2 (ใช้อบรมวันที่ 9 มิ.ย.60)
ตัวอย่างการเขียนสมรรถนะบุคลากร ตอน 1 (ใช้อบรมวันที่ 9 มิ.ย.60)
เอกสารประกอบการบรรยายสมรรถนะบุคลากร โดย ผอ.บุษยมาศ แสงเงิน
 
 
พ.ศ. 2557
 
เนื่อหารายละเอียด ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น, ลักษณะของเอกสารผลงาน, องค์ประกอบของเอกสารหรือผลงาน, รูปแบบการเขียนเอกสารหรือผลงาน
เนื่อหารายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น และ แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right