จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ
 
การกำกับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน อัพโหลด: 13/6/2565
ประกาศผลการคัดลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 อัพโหลด: 22/4/2565
แจ้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัพโหลด: 12/4/2565
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1-2 อัพโหลด: 11/4/2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อัพโหลด: 8/4/2565
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 อัพโหลด: 8/4/2565
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัพโหลด: 8/4/2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน" อัพโหลด: 1/5/2564
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2 อัพโหลด: 21/4/2564
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรที่ 2 อัพโหลด: 17/4/2564
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัพโหลด: 31/3/2564
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ อัพโหลด: 29/3/2564
บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 อัพโหลด: 23/3/2564
การแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (รายงานต่อ ศปท.) อัพโหลด: 23/3/2564
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อัพโหลด: 23/3/2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ อัพโหลด: 23/3/2564
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อัพโหลด: 23/3/2564
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น”(รูปแบบใหม่) อัพโหลด: 15/3/2564
เครื่องแบบชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สุภาพสตรี) อัพโหลด: 15/3/2564
เครื่องแบบชุดปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สุภาพบุรุษ) อัพโหลด: 15/3/2564
หน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right