จำนวนข่าวทั้งหมด 96 รายการ
 
แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 17/4/2562
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อัพโหลด: 17/4/2562
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อัพโหลด: 21/3/2562
หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ฯ อัพโหลด: 21/3/2562
สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน อัพโหลด: 8/3/2562
ขยายการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ อัพโหลด: 7/1/2562
กบข.(หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผลการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข.) อัพโหลด: 3/1/2562
ธ.ออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง อัพโหลด: 12/12/2561
สมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพฯ อัพโหลด: 8/12/2561
สมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพฯ อัพโหลด: 8/12/2561
สมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษฯ อัพโหลด: 15/11/2561
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ (ฉบับใหม่) อัพโหลด: 9/10/2561
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ อัพโหลด: 1/10/2561
โครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น อัพโหลด: 13/6/2561
คู่มือการสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 21/5/2561
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 17/5/2561
รายชื่อผู้เข้ารับการประดับอินทรธนู ปี 2561 อัพโหลด: 18/4/2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน อัพโหลด: 24/2/2561
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ อัพโหลด: 24/2/2561
ประกาศมหาวิทยา่ลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ รอบเดือนธันวาคม 2560 อัพโหลด: 28/11/2560
หน้า 1 [2] [3] [4] [5
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right