จำนวนข่าวทั้งหมด 115 รายการ
 
รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2562(กบข.) อัพโหลด: 19/6/2563
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 อัพโหลด: 19/6/2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อัพโหลด: 4/6/2563
มรพส. เปิดให้บริการอะไรบ้าง ? อัพโหลด: 30/4/2563
มรพส. เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป อัพโหลด: 30/4/2563
โครงการ “3 สร้าง 2 ใช้” ป้องกัน Covid - 19 โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 15/4/2563
ประกาศ มรพส.เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid - 19) อัพโหลด: 17/3/2563
บ้านสร้างสมใจ อัพโหลด: 5/2/2563
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ อัพโหลด: 5/2/2563
สินเชื่อบ้าน รัฐทำให้คนไทยมีบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ต.ค.62 อัพโหลด: 5/2/2563
โครงการเส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อัพโหลด: 6/11/2562
โครงการการเขียนสมรรถนะสำหรับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อัพโหลด: 6/11/2562
ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม Pre School ประจำปี 2562 อัพโหลด: 25/6/2562
โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 อัพโหลด: 25/6/2562
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 อัพโหลด: 19/6/2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น อัพโหลด: 11/6/2562
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุม Pre School ประจำปี 2562 อัพโหลด: 11/6/2562
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562 อัพโหลด: 10/6/2562
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 อัพโหลด: 10/6/2562
แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 17/4/2562
หน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right