จำนวนข่าวทั้งหมด 108 รายการ
 
บ้านสร้างสมใจ อัพโหลด: 5/2/2563
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ อัพโหลด: 5/2/2563
สินเชื่อบ้าน รัฐทำให้คนไทยมีบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ต.ค.62 อัพโหลด: 5/2/2563
โครงการเส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อัพโหลด: 6/11/2562
โครงการการเขียนสมรรถนะสำหรับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อัพโหลด: 6/11/2562
ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม Pre School ประจำปี 2562 อัพโหลด: 25/6/2562
โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 อัพโหลด: 25/6/2562
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 อัพโหลด: 19/6/2562
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น อัพโหลด: 11/6/2562
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุม Pre School ประจำปี 2562 อัพโหลด: 11/6/2562
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562 อัพโหลด: 10/6/2562
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 อัพโหลด: 10/6/2562
แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 17/4/2562
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อัพโหลด: 17/4/2562
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อัพโหลด: 21/3/2562
หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ฯ อัพโหลด: 21/3/2562
สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน อัพโหลด: 8/3/2562
ขยายการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ อัพโหลด: 7/1/2562
กบข.(หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผลการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข.) อัพโหลด: 3/1/2562
ธ.ออมสิน แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง อัพโหลด: 12/12/2561
หน้า 1 [2] [3] [4] [5] [6
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right