จำนวนข่าวทั้งหมด 100 รายการ
 
รายชื่อผู้เข้ารับการประดับอินทรธนู ปี 2561 อัพโหลด: 18/4/2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน อัพโหลด: 24/2/2561
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ อัพโหลด: 24/2/2561
ประกาศมหาวิทยา่ลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ รอบเดือนธันวาคม 2560 อัพโหลด: 28/11/2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย อัพโหลด: 3/8/2560
ระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ พ.ศ.2560 อัพโหลด: 3/8/2560
โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 อัพโหลด: 11/7/2560
โครงการ "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 15 อัพโหลด: 3/4/2560
โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560 อัพโหลด: 9/3/2560
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2560 อัพโหลด: 8/3/2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัพโหลด: 26/6/2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง อัพโหลด: 26/6/2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก อัพโหลด: 26/6/2559
การพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2559 อัพโหลด: 30/1/2559
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 อัพโหลด: 19/1/2559
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. -กบข เพื่อที่อยู่อาศัย ข้าราชการ ครั้งที่ 11" อัพโหลด: 31/8/2558
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อัพโหลด: 31/8/2558
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ อัพโหลด: 28/8/2558
ขอเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวับพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 อัพโหลด: 28/7/2558
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพโหลด: 23/7/2558
หน้า [1] 2 [3] [4] [5
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right