จำนวนข่าวทั้งหมด 91 รายการ
 
โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2560 อัพโหลด: 8/3/2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัพโหลด: 26/6/2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง อัพโหลด: 26/6/2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก อัพโหลด: 26/6/2559
การพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2559 อัพโหลด: 30/1/2559
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 อัพโหลด: 19/1/2559
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. -กบข เพื่อที่อยู่อาศัย ข้าราชการ ครั้งที่ 11" อัพโหลด: 31/8/2558
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อัพโหลด: 31/8/2558
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ อัพโหลด: 28/8/2558
ขอเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวับพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 อัพโหลด: 28/7/2558
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพโหลด: 23/7/2558
โครงการ "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 10 อัพโหลด: 16/7/2558
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน อัพโหลด: 26/8/2557
ให้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) อัพโหลด: 26/8/2557
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2557 อัพโหลด: 30/5/2557
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 2 เมษายน 2557 อัพโหลด: 28/3/2557
แจ้งแนวทางการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ อัพโหลด: 28/3/2557
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ อัพโหลด: 13/3/2557
เอกสารทดลอง 8 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ - สายสนับสนุน อัพโหลด: 28/1/2557
รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส เป็นกรณีพิเศษ อัพโหลด: 5/9/2556
หน้า [1] 2 [3] [4] [5
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right