จำนวนข่าวทั้งหมด 100 รายการ
 
โครงการ "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 10 อัพโหลด: 16/7/2558
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน อัพโหลด: 26/8/2557
ให้ปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) อัพโหลด: 26/8/2557
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2557 อัพโหลด: 30/5/2557
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 2 เมษายน 2557 อัพโหลด: 28/3/2557
แจ้งแนวทางการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ อัพโหลด: 28/3/2557
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ อัพโหลด: 13/3/2557
เอกสารทดลอง 8 เดือน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ - สายสนับสนุน อัพโหลด: 28/1/2557
รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส เป็นกรณีพิเศษ อัพโหลด: 5/9/2556
111111111 อัพโหลด: 5/9/2556
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ - สายสนับสนุน เข้าประชุม อัพโหลด: 18/09/2555
การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน อัพโหลด: 25/04/2555
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย - พนักงานราชการ เข้าร่วมปฐมนิเทศ รุ่นที่ 3 อัพโหลด: 25/04/2555
ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2553-2554 อัพโหลด: 04/04/2555
การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อัพโหลด: 25/03/2555
โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาสัญข้าราชการ ครั้งที่ 8 อัพโหลด: 17/02/2555
การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัพโหลด: 12/02/2555
โครงการประกันภัยเพื่อสมาชิก กบข. อัพโหลด: 13/01/2555
ขยายเวลาการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน อัพโหลด: 13/01/2555
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน อัพโหลด: 05/01/2555
หน้า [1] [2] 3 [4] [5
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right