ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2562
 
คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 (เล่มสีส้มเหลือง)
คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน ปี 57 (เล่มสีเขียว)
 
 
พ.ศ. 2557
 
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงาน(เพิ่มเติม) 1/2
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงาน 1/1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้ว
 
 
พ.ศ. 2556
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2556
 
 
พ.ศ. 2555
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right