พ.ศ. 2564
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๔
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒)
 
 
พ.ศ. 2563
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
พ.ศ. 2562
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการทำสัญญาค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนทุนบุคลากร พ.ศ.2562
 
 
พ.ศ. 2560
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
พ.ศ. 2559
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
 
 
พ.ศ. 2557
 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2538
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
 
 
พ.ศ. 2556
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาสึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจับ และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากศึกษาต่อเข้าปฏิบัติบัติงาน/ราชการ
ขั้นตอนการลาไปฝึกอบรม
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและการขอรับทุน
คุณสมบัติของผู้ที่จะไปฝึกอบรม/การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
คุณสมบัติของผู้ที่จะลาศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษา
 
 
พ.ศ. 2555
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right