พ.ศ. 2557
 
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
 
 
พ.ศ. 2556
 
ขั้นตอนการรายงานตัวกลับจากศึกษาต่อเข้าปฏิบัติบัติงาน/ราชการ
ขั้นตอนการลาไปฝึกอบรม
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและการขอรับทุน
คุณสมบัติของผู้ที่จะไปฝึกอบรม/การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
คุณสมบัติของผู้ที่จะลาศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษา
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right