โครงสร้างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ผ่านมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ครั้งที่ 158(6/2562) วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
 
 
  Block_Menu_Right
Block_Menu_Right