เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานวิจัยและผลงานในลักษณะอื่นและแบบประเมินงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงาน เชิงวิเคราะห์และแบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์สำหรับกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น
แนวปฏิบัติสำหรับการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
แบบประเมินค่างาน
ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน
แบบฟอร์ม 187 ประเด็นฯ
ขั้นตอนการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับชำนาญการ
ขั้นตอนการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ
ขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับชำนาญการ
ขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ
ขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right