ค้นหาจากปี พ.ศ.:
   
ค้นหาจากประเภท:
 
 
พ.ศ. 2564
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
พ.ศ. 2563
 
กองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒)
 
 
พ.ศ. 2562
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
พ.ศ. 2561
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริยญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
พ.ศ. 2560
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
พ.ศ. 2559
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต(ฉบับที่2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
พ.ศ. 2558
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้บริการวิชากการ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 
 
พ.ศ. 2557
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการอกกแบบ การควบคุมงาน และค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
พ.ศ. 2556
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 
 
พ.ศ. 2555
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
พ.ศ. 2554
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 
 
พ.ศ. 2552
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
 
 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต(ฉบับที่2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้บริการวิชากการ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการอกกแบบ การควบคุมงาน และค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
 
 
อื่นๆ
 
กองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
งบประมาณ
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 
 
การศึกษา
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริยญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right