ค้นหาจากปี พ.ศ.:
   
ค้นหาจากประเภท:
 
 
พ.ศ. 2560
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
พ.ศ. 2559
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต(ฉบับที่2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
พ.ศ. 2558
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้บริการวิชากการ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 
 
พ.ศ. 2557
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการอกกแบบ การควบคุมงาน และค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
พ.ศ. 2556
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 
 
พ.ศ. 2555
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
พ.ศ. 2554
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 
 
พ.ศ. 2552
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
 
 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต(ฉบับที่2)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการให้บริการวิชากการ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการอกกแบบ การควบคุมงาน และค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
 
 
อื่นๆ
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
งบประมาณ
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 
 
การศึกษา
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right