ค้นหาจากปี พ.ศ.:
   
ค้นหาจากประเภท:
 
 
พ.ศ. 2563
 
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2563
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
พ.ศ. 2562
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์แลวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 
 
พ.ศ. 2561
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
พ.ศ. 2560
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
 
 
พ.ศ. 2559
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิต พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับ มรพส ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
 
 
พ.ศ. 2558
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
 
 
พ.ศ. 2557
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2557
ข้อบังคับมหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
 
 
พ.ศ. 2556
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงาบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงาบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
พ.ศ. 2555
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา แลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
พ.ศ. 2554
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางจรรยาบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 
 
พ.ศ. 2552
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษการออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
 
 
พ.ศ. 2551
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย การดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 
 
พ.ศ. 2550
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน
 
 
พ.ศ. 2549
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
 
 
พ.ศ. 2548
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2548
 
 
พ.ศ. 2547
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2547
 
 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์แลวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิต พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ มรพส ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 
 
อื่นๆ
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงาบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา แลคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารงาบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษการออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การดำเนินการทางจรรยาบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย การดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
 
 
คณะกรรมการต่างๆ
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2557
ข้อบังคับมหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557
 
 
การศึกษา
 
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2563
อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right