นางบุษยมาศ แสงเงิน
ตำแหน่ง:: ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
e-Mail:: Bussayamas2505@hotmail.com
     
  นางสมทรง ฤกษ์ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: somsung_1963@hotmail.com
     
  นางอังคณา พิมพอน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-Mail: angkana_Pim@hotmail.com
     
  นางนิตยา กะหมาย
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: nittaya_k52@hotmail.com
     
  นางสุนันทา วัฒนกุลชัย
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: cartoon_za@hotmail.com
     
  นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: Chan_yanyong@hotmail.com
     
  นางอัมรินทร์ ศิริชัย
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: rinry5624@hotmail.com
     
  นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
ตำแหน่ง: นิติกร
e-Mail: ballman@psru.ac.th
     
  น.ส.สุวรรณา สังข์พานิช
ตำแหน่ง: นิติกร
e-Mail: harrylove@hotmail.com
     
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right