นางบุษยมาศ แสงเงิน
ตำแหน่ง:: ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
e-Mail:: Bussayamas2505@hotmail.com
     
  นางนิตยา กะหมาย
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: nittaya_k52@hotmail.com
     
  นางสุนันทา วัฒนกุลชัย
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: babytou55@hotmail.com
     
  นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: Chan_yanyong@hotmail.com
     
  นางอัมรินทร์ ศิริชัย
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: rinry5624@hotmail.com
     
  นางสาวนาตยา หวาเกตุ
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: moodang2526@hotmail.com
     
  นาวสาวชลธิชา จงวรรธนะศิลป์
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: chonticha_khaisorn@psru.ac.th
     
  นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: prettygirl_kaew@hotmail.com
     
  นายสาริศ เสาร์อินทร์
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: my_mike28@hotmail.com
     
  นายอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: awirut.w@psru.ac.th
     
  นายพยงค์ ชัยปาละ
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: jamebond251@gmail.com
     
  นายณฐพัฒน์ มั่งชม
ตำแหน่ง: บุคลากร
e-Mail: nathapat6636@gmail.com
     
  นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
ตำแหน่ง: นิติกร
e-Mail: lawpsru@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน : 9226
     
  น.ส.สุวรรณา สังข์พานิช
ตำแหน่ง: นิติกร
e-Mail: lawpsru@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน : 9226
     
  นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน
ตำแหน่ง: นิติกร
e-Mail: lawpsru@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน : 9226
     
  นางกฤษณา จันทร์พวง
ตำแหน่ง: นิติกร
e-Mail: lawpsru@gmail.com
โทรศัพท์ภายใน : 9226
     
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right