ค้นหาจากปี พ.ศ.:
 
 
พ.ศ. 2557
 
ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ, ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ขั้นตอนการประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right