พ.ศ. 2556
 
แบบฟอร์ม ฝอ.01 ขออนุญาตลาไปฝึกอบรม (ต่างประเทศ)
แบบฟอร์ม ลศ.01 ขออนุญาตลาไปสอบเพื่อลาศึกษา(สายวิชาการ)
แบบฟอร์ม ลศ.03 ขออนุญาตลาไปสอบเพื่อลาศึกษา(สายสนับสนุน)
 
 
พ.ศ. 2561
 
แบบฟอร์ม ลศ.02 ขออนุมัติลาศึกษาต่อ (สายวิชาการ)
แบบฟอร์ม ลศ.04 ขออนุมัติลาศึกษาต่อ (สายสนับสนุน)
 
 
 
Block_Menu_Right
Block_Menu_Right